211
ÃËÀÂÍÀß
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß Â ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÓ
ÁÀÇÀ 211
Íîâàÿ Øâàáèÿ, áàçà 211, äî âîñòðåáîâàíèÿ
Ôàáðèêà â Àíòàðêòèäå
Íîâàÿ Øâàáèÿ
Ïî ìàòåðèàëàì ÊÏ
Ãàçåòà ÁÈËÄ 2004
CÑÑÐ è Áàçà 211
ÐÔ È ÁÀÇÀ 211Ñõåìà ôàêòîâ î Áàçå 211
ñâèäåòåëüñòâà î÷åâèäöà
Öèòàòû î Áàçå 211
Ôàìèëèè, íà ñëóõó
Ïå÷àòíûå èñòî÷íèêè
Êíèãè ïðî Áàçó 211

ÎÐÒ âèäåî ðîëèê ïðî ÍËÎ
ÐÒÐ âèäåî ðîëèê î áàçå 211
Çàãîâîð Îðèîí âèäåî

Ôîòîãàëëåðåÿ êîðàáëÿ Schwabenland
Àíòàðêòèäà íà äðåâíèõ êàðòàõÑòàòüè ïðî Áàçó 211
àíòàðêòèäà ãèòëåð
Îïåðàöèè «Òàáåðíàë»
Îïåðàöèÿ Highjump
Êðèñòîô Ôðèäðèõ î áàçå 211
Ìàéêë Ôîðñàéä î áàçå 211
Âíåçàïíàÿ ãèáåëü ñàìîëåòà (Highjump)


Ôèëüìû è ñåðèàëû
Íîâàÿ Øâàáèÿ Art
Ìóçûêà Áàçà 211
Ñòèõè ïðî Íîâóþ Øâàáèþ
Îäåæäà Íîâàÿ Øâàáèÿ

Ê ÷èòàòåëÿì
Çàãàäî÷íûé êîíòèíåíò
Çåìëÿ ëüäîâ
Ýêñïåäèöèÿ Áåëëèíñãàóçåíà
Îòêóäà ïðèïëûëà Àíòàðêòèäà?
Ãèïîòåçà Âåáåðà
Ãèïîòåçà Ãîòòà
Íàöèñòû è Àíòàðêòû
Ïëàâàíèå êàïèòàíà Ðèòøåðà
Ïîäãîòîâêà ýêñïåäèöèè 1934
Ñåêðåòíûé àâèàíîñåö ðåéõà
Àíòàðêòè÷åñêèé ïîëóîñòðîâ
Îòêðûòèå Ìåðòâîãî ãîðîäà
Íîâàÿ Øâàáèÿ
Ïåðâûé áóíêåð ôþðåðà
Ñåêðåòíîå ñîâåùàíèå ó ôþðåðà
Òàèíñòâåííàÿ ñåðèÿ ïîäâîäíûõ ëîäîêïðî ÀíòàðêòèäóÇàãàäêè Øåñòîãî êîíòèíåíòà


Æåëåçíîå íåáî
IRONSKY - òåêñò
Âèäåî - IRONSKYôàíàòû ÁÀÇÛ 211
 

  23.09.2021

 

᳿ U-977, U-530 U-4651938- ͳ . 1938-1939- . ˳ . , . ᳿. . (, ᳺ (Schwaben) ͳ, , ϳ , , ).

, 12 1939- :

, . . 25 . 600 . 350000 , .

ͳ , 600 ? .

1943- - :

, .

, 1938- 1943- . , , , , , , . . .

, 璺 , . 35 . ʳ , . , , 糿. ʳ , .

. , U-977, , ó ϳ . , , . , , 1952- : U-977. , . , , , . , ⳻ ³ 1 1983- :

³, , , U-530″. (U-977″, U-530″ U-465″), , . , ?

, !

, ? , , ͳ. . , , , , ?

, , ? ? !

, . : . , ³. ͳ.

, .

U-530? ?

³ . , 1945- , , ʳ, U-530. , . 25- , . , . . ³ ó . ³ .

13 1945- U-530 ʳ. - , . , , .

U-530 , ϳ . . , 16 . , , , ⳿.

, . , , г 1938- . , ó. -2 . . 10 1945- , , U-530″ --.

U-977, , ó . U-530″, , 17 1945- U-977 --, .

, , ⳿. , 򳺿, . , ? . , . -, ? -, ? , U- 465?

, ó . , , 30 1945- 7- 쳿. 4 1946- ³, , .

, : ﳿ, ó. ? : ᳿?

³ , , . , 1947- ³- . .

- . U-530 U-977 .

? , . , ! 13 , 25 . 4 .

. 䳿 . 50 , . . , 1947- , . - , 6-8 , .

. 1948 , , , . , , , , .

³ , , , . , .

, . . ³ , . , , , , .- 211 :211 - 2009 211 2009

211
211 :
:211:
:


Nazibase-211 UFO Factory
211
Base artica Nuova Berlino
211
of the base 211 to the Greek
Los Alemanes en La Antartica
of the base 211 at Chinese


᳿ U-977, U-530 U-465 :
 • 211 :
  :

  211
  Antartida 1947 La guerra que nunca existio Felipe Botaya
  Antartida 1947 La guerra que nunca existio Felipe Botaya

  Antartida 1947 La guerra que nunca existio Felipe Botaya  :
  :
  211:
  :  :

  211
  .

  , 211.


  211
  !  211:
  211 .  211:
  211 :
  Àëëà Äûìîâñêàÿ


  Àëëà Äûìîâñêàÿ 2009 211, -->>  211  211:


  211:


  www.base211.ru , , , , , , (. 212); , (. 282); (. 354); (. 357). , base211[@]mail.ru